... ... ...

การชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

นายจ้าง (มาตรา 33)

ช่องทางการให้บริการ

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

1.

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-12 / สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขาทั่วประเทศ

หมายเหตุ : ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ สามารถค้นหาได้ทางเว็บไซต์ www.sso.go.th

2.

ธนาณัติทางไปรษณีย์

หมายเหตุ : ระยะเวลาเปิด-ปิดทำการ ขึ้นอยู่กับหน่วยบริการ

3.

เคาน์เตอร์ธนาคาร 2 แห่ง คือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : ระยะเวลาเปิด-ปิดทำการ ขึ้นอยู่กับหน่วยบริการ

4.

ระบบอินเตอร์เน็ต (e-payment) ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น. เอ. ธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารดอยซ์แบงก์ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ และชำระเงินโดยตัดบัตรเครดิต/เดบิต MasterCard ผ่านบริการของเคาน์เตอร์เซอร์วิส (หมายเหตุ : สำหรับช่องทาง National Single Window (NSW) ของธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : - ธ.กรุงไทย เปิดให้บริการตลอด 24 ชม. - ชำระเงินโดยตัดบัตรเครดิต/เดบิต MasterCard ผ่านบริการของเคาน์เตอร์เซอร์วิส เปิดให้บริการตลอด 24 ชม. - ธ.กรุงศรีอยุธยา และ ธ.ซิตี้แบงก์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันก่อน - 22.00 น. ของแต่ละวัน - ธ.มิซูโฮ ตั้งแต่เวลา 00.30 น. ของวันก่อนถึง 16.00 น.ของแต่ละวัน - ธ.ซูมิโตโม ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ของวันก่อนถึง 15.30 น.ของแต่ละวัน - ธ.ไทยพาณิชย์ ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันก่อนถึง 24.00 น.ของแต่ละวัน - ธ.กสิกรไทย ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ของวันก่อนถึงถึง 21.00 น.ของแต่ละวัน - ธ.กรุงเทพ ตั้งแต่เวลา 00.01 น. - 20.00 น. ของแต่ละวัน - ธ.ดอยซ์แบงก์ ตั้งแต่เวลา 07.00 น.- 20.00 น. ของแต่ละวัน - ธ.ทหารไทยธนชาต ตั้งแต่เวลา 06.00 น. - 22.00 น.ของแต่ละวัน - ธ.บีเอ็นพี พารีบาส์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 17.00 น.ของแต่ละวัน

ไม่พบช่องทางการให้บริการออนไลน์

10 นาที

1.
แบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ สปส. 1-10 (ส่วนที่1) และ (ส่วนที่ 2) (ฉบับจริง 1 ฉบับ)
ตัวอย่างเอกสาร: ดาวน์โหลด
2.
ใบสรุปรายการแสดงการส่งเงินสมทบ กรณียื่นรวม สปส.1-10/1 (ฉบับจริง 1 ฉบับ)
ตัวอย่างเอกสาร: ดาวน์โหลด

ไม่มีค่าธรรมเนียม

พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และแก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้มีการจัดเก็บเงินสมทบเข้า “กองทุนประกันสังคม” จาก 3 ฝ่าย คือ นายจ้าง ผู้ประกันตน และรัฐบาล ซึ่งในการชำระเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตนตามมาตรา 33 กฎหมายกำหนดให้นายจ้างเป็นผู้นำส่งเงินสมทบโดยหักเงินค่าจ้างของลูกจ้าง เพื่อนำส่งเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมและจ่ายในส่วนของนายจ้าง ทั้งนี้ นายจ้างมีหน้าที่หักเงินสมทบนำส่งสำนักงานประกันสังคมภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการหักเงินสมทบไว้พร้อมทั้งยื่นรายการแสดงการส่งเงินสมทบตามแบบที่กำหนด หากนายจ้างไม่นำส่งเงินสมทบในส่วนของตนหรือในส่วนของผู้ประกันตนหรือส่งไม่ครบจำนวนภายในเวลาที่กำหนดต้องจ่ายเงินเพิ่มในอัตราร้อยละสองต่อเดือนของจำนวนเงินสมทบที่นายจ้างยังมิได้นำส่งหรือของจำนวนเงินสมทบ ที่ยังขาดอยู่นับแต่วันถัดจากวันที่ต้องนำส่งเงินสมทบ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

1.
การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
รายละเอียด: กรณียื่นแบบ สปส.1-10 ส่วนที่ 1 หรือ สปส.1 - 10/1 (กรณียื่นรวมสาขา) และ สปส.1-10 ส่วนที่ 2 หรือข้อมูลด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์หน้าเคาน์เตอร์การเงิน และเจ้าหน้าที่พิจารณาความถูกต้องของจำนวนเงินสด/เช็ค
ระยะเวลา: 5 นาที
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานประกันสังคม
2.
การตรวจพิจารณาเอกสาร
รายละเอียด: บันทึกรับชำระเงินสมทบ และออกใบเสร็จรับเงินให้นายจ้าง
ระยะเวลา: 5 นาที
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานประกันสังคม

ไม่มีรายการใบอนุญาต

1.
ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
2.
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)

- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132

- www.pacc.go.th

3.
สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-12 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขาทั่วประเทศ
- ที่อยู่/โทรศัพท์ (สามารถค้นหาได้ทางเว็บไซต์ www.sso.go.th) - www.sso.go.th - สายด่วน 1506
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : ม.33