... ... ...

ค้นหาเรื่องล่าช้า

* กรณีท่านได้ยื่นขออนุญาตกับหน่วยงานของรัฐ และยังไม่ได้รับการติดต่อกลับ หรือมีระยะเวลาล่าช้าเกินกว่าที่กำหนดในคู่มือสำหรับประชาชน
ท่านสามารถค้นหาเรื่องโดยระบุ วันที่ขอใช้บริการ และเลขบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อค้นหาเรื่องที่ยื่นขออนุญาตดังกล่าวได้
หมายเหตุ: ระยะเวลาที่รัฐดำเนินการ จะระบุในคู่สำหรับมือประชาชน โดยประชาชนจะสามารถค้นหาได้ ในกรณีที่มีระยะเวลาที่ล่าช้าเกินกว่าที่กำหนด เช่น ระยะเวลาการดำเนินการตามคู่มือ 15 วัน
จะสามารถค้นหาเรื่องที่ล่าช้าได้หลังจากเลยกำหนดระยะเวลาในคู่มือ เป็นต้น