... ... ...

การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล [N]

ช่องทางการให้บริการ

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

ฝ่ายการเงิน กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 38 ถนนราชดำเนินนอก เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โทรศัพท์ 0 2281 4066

แอปพลิเคชันบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Application)

ฝ่ายการเงิน กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 38 ถนนราชดำเนินนอก เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โทรศัพท์ 0 2281 4066

31 นาที

1.
บัตรประจำตัวประชาชน
หมายเหตุ: กรณีผู้มีสิทธิมาด้วยตนเอง
2.
ใบมอบฉันทะ
รายละเอียดเอกสาร: แนบเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนา คนละ 1 ฉบับ ของผู้มอบ, ผู้รับมอบ, พยาน 2 คน
หมายเหตุ: เอกสารที่เป็นสำเนาให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
3.
แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131)
4.
ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
5.
หนังสือรับรอง

ไม่มีค่าธรรมเนียม

การรักษาพยาบาล หมายถึง การให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขโดยตรงแก่ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวเพื่อการรักษาโรค การตรวจวินิจฉัย การฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต 1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล 1.1 ผู้มีสิทธิ - ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนและค่าจ้างจากเงินงบประมาณ - ลูกจ้างชาวต่างประเทศซึ่งมีหนังสือสัญญาจ้างที่ได้รับค่าจ้างเงินงบประมาณ - บำนาญปกติ และบำนาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ 1.2 บุคคลในครอบครัว - บิดาและมารดาชอบด้วยกฎหมาย - คู่สมรสชอบด้วยกฎหมาย - บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่รวมบุตรบุญธรรมหรือบุตรที่ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่น โดยเบิกได้ในลำดับที่ 1 - 3 (ให้นับเรียงลำดับการเกิดไม่ว่าจะเกิดจากการสมรสครั้งใด อยู่ในอำนาจการปกครองหรือไม่) 2. หลักเกณฑ์การใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 2.1 นำใบเสร็จรับเงินที่สถานพยาบาลออกให้ยื่นเบิกที่ต้นสังกัด 2.2.1 เอกสารประกอบการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล - แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7131) - หนังสือรับรอง กรณีจำเป็นต้องใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ - ใบมอบฉันทะ กรณีผู้มีสิทธิไม่สามารถมารับเงินด้วยตนเอง โดยต้องแนบเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนา คนละ 1 ฉบับ ของผู้มอบ/ ผู้รับมอบ/ พยาน 2 คน 2.2.2 วิธีการรับเงิน - รับด้วยตนเอง โดยจ่ายเงินสดหรือเช็ค - กรณีไม่มารับด้วยตนเอง ให้ทำใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นมารับแทน โดยต้องแนบเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนา คนละ 1 ฉบับ ของผู้มอบ/ ผู้รับมอบ/ พยาน 2 คน 2.2 ให้สถานพยาบาลเบิกเงินแทนผ่านระบบการเบิกจ่ายตรง 2.3 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินสถานพยาบาลเอกชน เริ่มบังคับใช้ 1 เมษายน 2555 2.3.1 ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวเจ็บป่วยฉุกเฉินตามประกาศกระทรวงการคลังฯ (ฉุกเฉินวิกฤตหรือฉุกเฉินเร่งด่วน) ให้สถานพยาบาลเอกชนเป็นผู้เบิกค่ารักษาพยาบาลแทนผู้มีสิทธิในระบบเบิกจ่ายของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Emergency Claim Online : EMCO) 2.3.2 กรณี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติไม่อนุมัติจ่ายเงินเนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขผู้ป่วยฉุกเฉินตามเกณฑ์คัดแยก หากแพทย์ผู้รักษาออกใบรับรองแพทย์ระบุความจำเป็นต้องรักษาเนื่องจากเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินไม่รุนแรงตามเกณฑ์คัดแยก ให้นำหลักฐานยื่นเบิกเงินที่ต้นสังกัด ตามสิทธิเบิกได้ดังนี้ - ค่าห้องและค่าอาหาร ไม่เกินวันละ 1,000.- บาท - ค่ารักษาพยาบาลอื่น ๆ เบิกได้ครึ่งหนึ่งของจำนวนเงินที่ได้จ่ายจริงไม่เกิน 8,000.- บาท - ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ที่ใช้บำบัดรักษา เบิกตามอัตราที่กรมบัญชีกลางกำหนด หมายเหตุ 1. ใบเสร็จรับเงินที่สถานพยาบาลออกให้มีอายุ 1 ปี นับถัดจากวันที่ปรากฎในใบเสร็จ 2. ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553

1.
การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
รายละเอียด: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและดำเนินเรื่องในระบบ
ระยะเวลา: 15 นาที
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
2.
-
รายละเอียด: เจ้าหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยและเสนอขออนุมัติใบสำคัญ
ระยะเวลา: 10 นาที
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
3.
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
รายละเอียด: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ได้รับอนุมัติ และจ่ายเงินให้ผู้ยื่น
ระยะเวลา: 6 นาที
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

ไม่มีรายการใบอนุญาต

1.
ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
2.
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)

- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132

- www.pacc.go.th

3.
ฝ่ายการเงิน กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
38 ถนนราชดำเนินนอก เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โทรศัพท์ 0 2281 4066
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : รักษาพยาบาล ข้าราชการ