... ... ...

การออกใบผ่านด่านศุลกากรในการส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักร (N)

(ใบผ่านด่าน ส่งออกยาง)

ช่องทางการให้บริการ

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

1.

กลุ่มควบคุมการอนุญาตตามพระราชบัญญัติ กองการยาง กรมวิชาการเกษตร 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2940 6407 โทรสาร 0 2579 3667

2.

ศูนย์ควบคุมยางเชียงราย/ศูนย์ควบคุมยางหนองคาย/ศูนย์ควบคุมยางบุรีรัมย์/ศูนย์ควบคุมยางฉะเชิงเทรา/ศูนย์ควบคุมยางสุราษฎร์ธานี/ศูนย์ควบคุมยางสงขลา เว็บไซต์หน่วยงานกรมวิชาการเกษตร http://www.doa.go.th/th/?page_id=40

3.

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1-8 เว็บไซต์หน่วยงานกรมวิชาการเกษตร http://www.doa.go.th/th/?page_id=40

4.

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรของกรมวิชาการเกษตร เว็บไซต์หน่วยงานกรมวิชาการเกษตร http://www.doa.go.th/th/?page_id=40

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Service)

เว็บไซต์กองการยาง

4 วัน 40 นาที

1.
หนังสือรับรองคุณภาพยางแท่งเอสทีอาร์ (ฉบับจริง 1 ฉบับ)
ประเภทการใช้เอกสาร: เฉพาะการส่งออกยางแท่งเอสทีอาร์
2.
หนังสือรับรองคุณภาพยาง (ฉบับจริง 1 ฉบับ)
ประเภทการใช้เอกสาร: เฉพาะการส่งออกยางผสม (Compound)
3.
ใบกำกับสินค้า (Invoice) (ฉบับจริง 1 ฉบับ)
ค่าธรรมเนียมใบผ่านด่านศุลกากร
รายละเอียด: กิโลกรัมละ 0.002 บาท หรือตันละ 2 บาท
ค่าธรรมเนียม: 2.00 บาท

1. ต้องได้รับใบอนุญาตค้ายาง และใบอนุญาตเป็นผู้ส่งยางออกนอกราชอาณาจักรก่อน จึงจะขอรับใบผ่านด่านศุลกากรได้ 2. ยื่นคำขอรับใบผ่านด่านศุลกากรก่อนการส่งยางออกอย่างน้อย 3 วันทำการ เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบยางตามคำขอ ณ สถานที่เก็บยาง 3. ใบผ่านด่านศุลกากรมีอายุ 30 วัน 4. ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามที่ระบุไว้ใน คู่มือสำหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว 5. การส่งยางออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อเป็นตัวอย่างน้ำหนักไม่เกิน 5 กิโลกรัม ไม่ต้องขอรับใบผ่านด่านศุลกากร แต่ต้องแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ กลุ่มควบคุมการอนุญาตตามพระราชบัญญัติ กองการยาง กรมวิชาการเกษตร

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1. พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542

1.
การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
รายละเอียด: พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร หลักฐาน รับคำขอ แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบยาง ณ สถานที่เก็บยาง
ระยะเวลา: 20 นาที
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมวิชาการเกษตร
2.
การตรวจสอบ
ขั้นตอนย่อย: ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า/อื่นๆ
รายละเอียด: พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบยาง ณ สถานที่เก็บยาง ตามที่ระบุในคำขอ บันทึกผลการตรวจสถานที่ และพิจารณาผลการตรวจสถานที่
ระยะเวลา: 4 วัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมวิชาการเกษตร
3.
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
รายละเอียด: ผู้มีอำนาจลงนามในใบอนุญาต (e-signature)
ระยะเวลา: 20 นาที
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมวิชาการเกษตร

ไม่มีรายการใบอนุญาต

1.
ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
2.
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)

- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132

- www.pacc.go.th

3.
กองการยาง กรมวิชาการเกษตร
เลขที่ 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์ 0 2940 6407 โทรสาร 0 2579 3667 อีเมล : rubberact@yohoo.co.th