... ... ...

การออกใบอนุญาตตั้งโรงทำยาง (N)

(โรงรมควัน ตั้งโรง แปรรูปยาง โรงทำยาง)

ช่องทางการให้บริการ

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

1.

กลุ่มควบคุมการอนุญาตตามพระราชบัญญัติ กองการยาง กรมวิชาการเกษตร 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2940 6407 โทรสาร 0 2579 3667

2.

ศูนย์ควบคุมยางเชียงราย/ศูนย์ควบคุมยางหนองคาย/ศูนย์ควบคุมยางบุรีรัมย์/ศูนย์ควบคุมยางฉะเชิงเทรา/ศูนย์ควบคุมยางสุราษฎร์ธานี/ศูนย์ควบคุมยางสงขลา เว็บไซต์หน่วยงานกรมวิชาการเกษตร http://www.doa.go.th/th/?page_id=40

3.

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1-8 เว็บไซต์หน่วยงานกรมวิชาการเกษตร http://www.doa.go.th/th/?page_id=40

4.

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรของกรมวิชาการเกษตร เว็บไซต์หน่วยงานกรมวิชาการเกษตร http://www.doa.go.th/th/?page_id=40

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Service)

เว็บไซต์กองการยาง

1 วันทำการ 6 ชั่วโมง

1.
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ฉบับจริง 1 ฉบับ)
ประเภทการใช้เอกสาร: กรณีนิติบุคคล
2.
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบ อภ.2) (ฉบับจริง 1 ฉบับ)
ประเภทการใช้เอกสาร: กรณีบุคคลธรรมดา
3.
หนังสือหรือเอกสารที่เปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยยื่นขอรับใบอนุญาตค้ายาง (ฉบับจริง 1 ฉบับ)
ประเภทการใช้เอกสาร: (ถ้ามี)
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
รายละเอียด: ราคาต่อ 1 ฉบับ
ค่าธรรมเนียม: 50.00 บาท

1. ต้องได้รับใบอนุญาตค้ายางก่อน 2. ได้รับใบอนุญาตให้ตั้งโรงทำยางจากกรมโรงงานกรณีเป็นประเภทนิติบุคคล และประเภทบุคคลธรรมดาต้องได้การอนุญาตจากกรมโรงงานหรือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น 3. ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี 4.ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามที่ระบุไว้ใน คู่มือสำหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1. พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542

1.
การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
รายละเอียด: พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของเอกสาร รับคำขอ และแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบสถานที่ตั้งประกอบการ
ระยะเวลา: 3 ชั่วโมง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมวิชาการเกษตร
2.
การตรวจสอบ
ขั้นตอนย่อย: ตรวจสอบสถานที่
รายละเอียด: พนักงานเจ้าหน้าที่ออกตรวจสถานที่ตั้งประกอบการ บันทึกผลการตรวจสถานที่ และพิจารณาผลการตรวจสถานที่
ระยะเวลา: 1 วันทำการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมวิชาการเกษตร
3.
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
รายละเอียด: ผู้มีอำนาจลงนามในใบอนุญาต (e-signature)
ระยะเวลา: 3 ชั่วโมง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมวิชาการเกษตร

ไม่มีรายการใบอนุญาต

1.
ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
2.
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)

- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132

- www.pacc.go.th

3.
กองการยาง กรมวิชาการเกษตร
เลขที่ 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์ 0 2940 6407 โทรสาร 0 2579 3667 อีเมล : rubberact@yohoo.co.th