... ... ...

การออกใบอนุญาตค้ายาง (N)

(ค้ายาง ขายยาง)

ช่องทางการให้บริการ

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

1.

กลุ่มควบคุมการอนุญาตตามพระราชบัญญัติ กองการยาง กรมวิชาการเกษตร 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2940 6407 โทรสาร 0 2579 3667

2.

ศูนย์ควบคุมยางเชียงราย/ศูนย์ควบคุมยางหนองคาย/ศูนย์ควบคุมยางบุรีรัมย์/ศูนย์ควบคุมยางฉะเชิงเทรา/ศูนย์ควบคุมยางสุราษฎร์ธานี/ศูนย์ควบคุมยางสงขลา เว็บไซต์หน่วยงานกรมวิชาการเกษตร http://www.doa.go.th/th/?page_id=40

3.

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1-8 เว็บไซต์หน่วยงานกรมวิชาการเกษตร http://www.doa.go.th/th/?page_id=40

4.

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรของกรมวิชาการเกษตร เว็บไซต์หน่วยงานกรมวิชาการเกษตร http://www.doa.go.th/th/?page_id=40

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Service)

เว็บไซต์กองการยาง

1 วัน 4 ชั่วโมง

1.
บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง 1 ฉบับ)
2.
ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง 1 ฉบับ)
3.
หนังสือบริคณห์สนธิ (ฉบับจริง 1 ฉบับ)
ประเภทการใช้เอกสาร: กรณีนิติบุคคล
4.
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท (ฉบับจริง 1 ฉบับ)
ประเภทการใช้เอกสาร: กรณีนิติบุคคล
5.
หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันที่ยื่น) (ฉบับจริง 1 ฉบับ)
ประเภทการใช้เอกสาร: กรณีนิติบุคคล
6.
ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 20 (ฉบับจริง 1 ฉบับ)
ประเภทการใช้เอกสาร: กรณีนิติบุคคล
7.
หนังสือแสดงหลักฐานการแต่งตั้งผู้จัดการหรือรายงานการประชุมคณะกรรมการแต่งตั้งผู้จัดการ (สำเนา 1 ฉบับ)
ประเภทการใช้เอกสาร: กรณีนิติบุคคล
8.
หนังสือมอบอำนาจ (ฉบับจริง 1 ฉบับ)
ประเภทการใช้เอกสาร: กรณีนิติบุคคล
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
รายละเอียด: ราคาต่อ 1 ฉบับ
ค่าธรรมเนียม: 50.00 บาท

1. ผู้ที่ต้องขอรับใบอนุญาตค้ายางคือ 1.1 ค้ายางเพื่อ ซื้อมา ขายไปในประเทศ 1.2 ค้ายางเพื่อตั้งโรงทำยาง 1.3 ค้ายางเพื่อการส่งยางออกนอกราชอาณาจักร 1.4 ค้ายางเพื่อนำยางเข้ามาในราชอาณาจักร 1.5 ค้ายางเพื่อผลิต ผลิตภัณฑ์ยาง 2. ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี 3.ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามที่ระบุไว้ใน คู่มือสำหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1. พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542

1.
การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
รายละเอียด: พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารและหลักฐาน รับคำขอ และแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบสถานที่ประกอบการ
ระยะเวลา: 3 ชั่วโมง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมวิชาการเกษตร
2.
การตรวจสอบ
ขั้นตอนย่อย: ตรวจสอบสถานที่
รายละเอียด: พนักงานเจ้าหน้าที่ออกตรวจสถานที่ตั้งประกอบการ บันทึกผลการตรวจสถานที่ และพิจารณาผลการตรวจสถานที่
ระยะเวลา: 1 วัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมวิชาการเกษตร
3.
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
รายละเอียด: ผู้มีอำนาจลงนามในใบอนุญาต (e-signature)
ระยะเวลา: 1 ชั่วโมง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมวิชาการเกษตร

ไม่มีรายการใบอนุญาต

1.
ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
2.
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)

- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132

- www.pacc.go.th

3.
กองการยาง กรมวิชาการเกษตร
เลขที่ 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์ 0 2940 6407 โทรสาร 0 2579 3667 อีเมล : rubberact@yahoo.co.th