... ... ...

การออกใบอนุญาตขายปุ๋ย (N)

ช่องทางการให้บริการ

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

1.

กลุ่มควบคุมปุ๋ย (อาคารศูนย์วิจัยการอารักขาข้าว)สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 โทรศัพท์ 02-5795536-7 โทรสาร 02-579798

2.

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 โทรศัพท์ 053-114121-5 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 โทรศัพท์ 055-311305 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 โทรศัพท์ 043-203504 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 โทรศัพท์ 045-959620, 669 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 โทรศัพท์ 056-405070 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 โทรศัพท์ 039-397134 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 โทรศัพท์ 077-259145 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 โทรศัพท์ 074-445905-6

ไปรษณีย์

กลุ่มควบคุมปุ๋ย (อาคารศูนย์วิจัยการอารักขาข้าว)สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 โทรศัพท์ 02-5795536-7 โทรสาร 02-579798

หมายเหตุ : การรับเอกสารทางไปรษณีย์จะรับตามระบบสารบรรณของหน่วยงาน

ศูนย์กลางข้อมูลให้ธุรกิจติดต่อราชการ (Business Portal)

http://doa.go.th/nsw//

หมายเหตุ : ยื่นคำขอพร้อมเอกสารประกอบผ่านระบบบริการออนไลน์ของกรมวิชาการเกษตร

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Service)

http://doa.go.th/nsw//

หมายเหตุ : ยื่นคำขอพร้อมเอกสารประกอบผ่านระบบบริการออนไลน์ของกรมวิชาการเกษตร

แอปพลิเคชันบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Application)

กลุ่มควบคุมปุ๋ย (อาคารศูนย์วิจัยการอารักขาข้าว)สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 โทรศัพท์ 02-5795536-7 โทรสาร 02-579798

6 ชั่วโมง 30 นาที

1.
หนังสือรับรองนิติบุคคล (ฉบับจริง 1 ฉบับ)
รายละเอียดเอกสาร: ไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่ออกเอกสารพร้อมระบุวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการเกี่ยวกับปุ๋ย
ประเภทการใช้เอกสาร: กรณีนิติบุคคล
2.
บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง 1 ฉบับ)
3.
ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (ฉบับจริง 1 ฉบับ)
ประเภทการใช้เอกสาร: กรณีเป็นชาวต่างชาติ
4.
คำขออนุญาตเกี่ยวกับปุ๋ย (อ.ป.1)
รายละเอียดเอกสาร: โดยยื่นคำขอผ่านระบบบริการออนไลน์ของกรมวิชาการเกษตร
5.
คำขอต่อายุใบอนุญาตเกี่ยวกับปุ๋ย (อ.ป.2)
รายละเอียดเอกสาร: และใบอนุญาตฉบับจริง,โดยยื่นคำขอผ่านระบบบริการออนไลน์ของกรมวิชาการเกษตร
6.
ใบทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับจริง 1 ฉบับ)
รายละเอียดเอกสาร: ระบุชนิดแห่งพานิชยกิจในการขายปุ๋ย
ประเภทการใช้เอกสาร: กรณีเป็นบุคคลธรรมดา
7.
ใบจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน (ฉบับจริง 1 ฉบับ)
ประเภทการใช้เอกสาร: กรณีเป็นวิสาหกิจชุมชน
8.
ใบจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ (ฉบับจริง 1 ฉบับ)
9.
ใบจดทะเบียนสหกรณ์ (ฉบับจริง 1 ฉบับ)
รายละเอียดเอกสาร: พร้อมข้อบังคับของสหกรณ์
ประเภทการใช้เอกสาร: กรณีเป็นสหกรณ์ พร้อมผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้าด้วยลายเซ็นจริงและประทับตราสหกรณ์ (ถ้ามี)
10.
บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ฉบับจริง 1 ฉบับ)
11.
หนังสือมอบอำนาจ (ฉบับจริง 1 ฉบับ)
รายละเอียดเอกสาร: ติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
ประเภทการใช้เอกสาร: กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนหรือแต่งตั้งผู้ดำเนินกิจการ
12.
สัญญาเช่าสถานที่เก็บปุ๋ย (สำเนา 1 ฉบับ)
รายละเอียดเอกสาร: ระยะเวลาของสัญยาเช่าไม่น้อยกว่า 1 ปี ระบุวัตถุประสงค์ในการเช่าเพื่อเก็บปุ๋ย
ประเภทการใช้เอกสาร: กรณีสถานที่นั้นๆ เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้อื่น
13.
หนังสือยินยอมให้เก็บใช้เก็บปุ๋ย (ฉบับจริง 1 ฉบับ)
รายละเอียดเอกสาร: ระยะเวลาของการยินยอมไม่น้อยกว่า 1 ปี
ประเภทการใช้เอกสาร: กรณีสถานที่นั้นๆ เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้อื่น
14.
แผนที่สถานที่เก็บปุ๋ย
15.
รายงานการประชุมของกลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนฯ/สหกรณ์ฯ (สำเนา 1 ฉบับ)
ประเภทการใช้เอกสาร: กรณีเป็นกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชม หรือสหกรณ์
1.
1.ใบอนุญาตขายปุ๋ย
ค่าธรรมเนียม: 200.00 บาท
2.
2.การต่ออายุใบอนุญาตขายปุ๋ย
ค่าธรรมเนียม: 200.00 บาท

1.ผู้ประสงค์จะขอใบอนุญาตขายปุ๋ย ต้องปฎิบัติตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการขออนุญาต การอนุญาต การออกใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต การขอรับใบแทน และการออกใบแทนใบอนุญาต ตามพระราชบัญัติปุ๋ย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 พ.ศ. 2551 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.doa.go.th/ard 2. ผู้ขอรับใบอนุญาตต้อง 2.1เป็นเจ้าของกิจการ 2.2 มีถิ่นที่อยู่หรือสำนักงานในประเทศไทย 2.3 มีสถานที่ทำการและสถานที่เก็บปุ๋ย 2.4 ใช้ชื่อในการประกอบพาณิชยกิจไม่ซ้ำหรือคล้ายคลึงกับชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจของผู้รับใบอนุญาตอยู่แล้ว หรือผู้ซึ่งอยู่ระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาต หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตยังไม่ครบ 1 ปี 3.ผู้ประกอบการยื่นคำขอพร้อมแนบเอกสารประกอบผ่านระบบบริการออนไลน์ของกรมวิชาการเกษตร เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำขอและเอกสารประกอบในระบบครบถ้วนถูกต้อง เอกสารผ่านแล้ว จึงส่งคำขอพร้อมเอกสารประกอบมายังหน่วยงาน 4.กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้ยื่นคำขอมีความประสงค์จะละทิ้งคำขอดังกล่าว 5.ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามที่ระบุไว้ในในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1. ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการขออนุญาต การอนุญาต การออกใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต การขอใบแทน และการออกใบแทนใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518

1.
การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
รายละเอียด: 1.ผู้ยื่นคำขอยื่นคำขออนุญาตเกี่ยวกับปุ๋ย (อ.ป.1) หรือคำขอต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับปุ๋ย (อ.ป.2) พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการให้ครบถ้วน
ระยะเวลา: 30 นาที
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมวิชาการเกษตร
2.
การพิจารณา
รายละเอียด: 1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ถูกต้อง 2. เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียม 3. เจ้าหน้าที่จัดทำใบอนุญาตขายปุ๋ย
ระยะเวลา: 3 ชั่วโมง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมวิชาการเกษตร
3.
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
รายละเอียด: ผู้มีอำนาจลงนามในใบอนุญาต
ระยะเวลา: 3 ชั่วโมง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมวิชาการเกษตร

ไม่มีรายการใบอนุญาต

1.
ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
2.
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)

- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132

- www.pacc.go.th

3.
กลุ่มควบคุมปุ๋ย สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
อาคารศูนย์วิจัยการอารักขาข้าว เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 โทรศัพท์ : 0 2579 5536-7 โทรสาร : 0 2579 7987 Email : ardferti@doa.in.th