... ... ...

การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ

(รับรองห้องปฏิบัติการ)

ช่องทางการให้บริการ

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 75/7 ถ.พระรามที่6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ไปรษณีย์

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 75/7 ถ.พระรามที่6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Service)

เว็บไซต์กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ระบบยื่นขอการรับรองห้องปฏิบัติการออนไลน์

หมายเหตุ : กรณียื่นคำขอผ่านทางเว็บไซต์เจ้าหน้าที่จะดำเนินการในวันทำการถัดไป

67 วัน 15 วันทำการ

1.
คำขอรับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ (ฉบับจริง 1 ฉบับ)
รายละเอียดเอกสาร: ตามแบบคำขอรับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ (LA-F-01)
ประเภทการใช้เอกสาร: กรณีที่ยื่นคำขอการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการครั้งแรก
ตัวอย่างเอกสาร: ดาวน์โหลด
2.
หนังสือการรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและ/หรือสำเนาทะเบียนการค้า (ฉบับจริง 1 ฉบับ)
ประเภทการใช้เอกสาร: กรณีที่ยื่นคำขอการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการครั้งแรก
3.
สำเนาหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน (ฉบับจริง 1 ฉบับ)
ประเภทการใช้เอกสาร: กรณีที่ยื่นคำขอการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการครั้งแรก
4.
สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอฯ และหลักฐานการมอบอำนาจ (ฉบับจริง 1 ชุด)
ประเภทการใช้เอกสาร: กรณีที่ยื่นคำขอการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการครั้งแรก
5.
เอกสารประกอบคำขอรับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ (ฉบับจริง 1 ชุด)
รายละเอียดเอกสาร: ตามแบบเอกสารประกอบคำขอรับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ (LA-F-02)
ตัวอย่างเอกสาร: ดาวน์โหลด
6.
คู่มือคุณภาพหรือเอกสารนโยบาย ขั้นตอนการดำเนินงาน เอกสารกระบวนการ วิธีทดสอบและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ฉบับล่าสุด) (สำเนา 2 ชุด)
1.
ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอรับการรับรอง
รายละเอียด: เฉพาะการยื่นคำขอรับการรับรองในครั้งแรก
ช่องทางชำระค่าธรรมเนียม: สามารถชำระเป็นเงินสด Internet Banking หรือเช็ค (ธนาคารในกรุงเทพฯ หรือเขตปริมณฑล)
ค่าธรรมเนียม: 1,000.00 บาท
2.
ค่าธรรมเนียมการตรวจประเมิน/คน/วัน
ช่องทางชำระค่าธรรมเนียม: สามารถชำระเป็นเงินสด Internet Banking หรือเช็ค (ธนาคารในกรุงเทพฯ หรือเขตปริมณฑล)
ค่าธรรมเนียม: 2,000.00 บาท
3.
ค่าธรรมเนียมใบรับรองฉบับภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ในการได้รับการรับรองครั้งแรก
ช่องทางชำระค่าธรรมเนียม: สามารถชำระเป็นเงินสด Internet Banking หรือเช็ค (ธนาคารในกรุงเทพฯ หรือเขตปริมณฑล)
ค่าธรรมเนียม: 10,000.00 บาท
4.
ค่าธรรมเนียมใบแทนใบรับรอง และ/หรือการขอเพิ่มใบรับรอง ฉบับภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ
ช่องทางชำระค่าธรรมเนียม: สามารถชำระเป็นเงินสด Internet Banking หรือเช็ค (ธนาคารในกรุงเทพฯ หรือเขตปริมณฑล)
ค่าธรรมเนียม: 5,000.00 บาท

ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่คำขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องเป็นเหตุไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทำบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคำขอต้องดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในบันทึกดังกล่าว และจะมอบสำเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคำขอหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจไว้เป็นหลักฐาน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1. พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551

2. หนังสือคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง การมอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551

1.
การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
รายละเอียด: ผู้ขอรับบริการยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบคำขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสาร
ระยะเวลา: 1 วัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมวิทยาศาสตร์บริการ
2.
การตรวจสอบ
ขั้นตอนย่อย: ตรวจสอบสถานที่
รายละเอียด: เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจประเมิน ณ สถานที่ตั้งหรือตรวจประเมินแบบทางไกล ตามคำขอของผู้ขอรับบริการ นับจากวันที่ยื่นคำขอ และได้รับการตรวจประเมินเบื้องต้น (ถ้ามี)
ระยะเวลา: 35 วัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมวิทยาศาสตร์บริการ
3.
การตรวจพิจารณาเอกสาร
รายละเอียด: เจ้าหน้าที่พิจารณาเอกสารการแก้ไข้ข้อบกพร่องครบถ้วนสมบูรณ์นับจากวันที่ไ้ด้รับเอกสารการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว
ระยะเวลา: 15 วันทำการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมวิทยาศาสตร์บริการ
4.
การพิจารณาโดยคณะกรรมการ
ขั้นตอนย่อย: การพิจารณาโดยคณะกรรมการ
รายละเอียด: คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาเอกสารสรุปรายการการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณารับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ
ระยะเวลา: 30 วัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมวิทยาศาสตร์บริการ
5.
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
รายละเอียด: ผู้อำนวยกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการลงนามหนังสือใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ภายหลังห้องปฏิบัติการได้รับมติอนุมัติให้การรับรองฯ จากคณะกรรมการ
ระยะเวลา: 1 วัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ไม่มีรายการใบอนุญาต

1.
ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
2.
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)

- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132

- www.pacc.go.th

3.
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สามารถร้องเรียนได้ที่ - ผู้อำนวยการกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 - e-mail : [email protected]
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง :