... ... ...

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160