... ... ...

การขอใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถส่วนบุคคล (พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ.2522) (N)

ช่องทางการให้บริการ

ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1, 2, 3, 4, 5 หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ

หมายเหตุ : การชำระค่าธรรมเนียมต้องดำเนินการภายในเวลา 15.30 น. / www.dlt.go.th

แอปพลิเคชันบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Application)

สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1, 2, 3, 4, 5 หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ

หมายเหตุ : การชำระค่าธรรมเนียมต้องดำเนินการภายในเวลา 15.30 น. / www.dlt.go.th

13 ชั่วโมง 70 นาที

1.
บัตรประจำตัวประชาชน
2.
ใบรับรองแพทย์
รายละเอียดเอกสาร: ใบรับรองแพทย์ ออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ
ค่าธรรมเนียม: 200.00 บาท

1. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ยื่นคำขอ ตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 99 1.1. มีความรู้และความสามารถตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 1.2. ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยความเหมาะสม 1.3. ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 1.4. ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่ออันเป็นที่รังเกียจ 1.5. ไม่เป็นผู้ติดสุรายาเมาหรือยาเสพติดให้โทษ 1.6. ไม่เป็นผู้มีใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถประเภทหรือชนิดเดียวกับที่ได้รับอนุญาตอยู่แล้ว 1.7. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถเว้นแต่การเพิกถอนนั้นพ้นกำหนดสามปีแลัวนับแต่วันที่มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 1.8. ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดอันได้กระทำโดยประมาทที่มิใช่เกี่ยวกับการใช้รถในการกระทำผิดหรือความผิดลหุโทษหรือได้พ้นโทษมาแล้วเกินสามปี 1.9. ไม่เป็นผู้เคยถูกควบคุมตัวเพราะมีพฤติการณ์เป็นภัยต่อสังคมหรือเป็นอันธพาลเว้นแต่ได้พ้นจากการควบคุมตัวมาแล้วเกินหนึ่งปี 2. กฎกระทรวง ฉบับที่ 52 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 2.1 ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 1 ประเภทการขนส่งส่วนบุคคล ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี 2.2 ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 2 , 3 ประเภทการขนส่งส่วนบุคคล ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี 2.3 ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 1,2,3 ประเภทการขนส่งประจำทาง การขนส่งไม่ประจำทาง หรือการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี 2.4 ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 4 ประเภทการขนส่งส่วนบุคคล การขนส่งประจำทาง การขนส่งไม่ประจำทางหรือการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาต *** หลักฐานแสดงการผ่านการศึกษาอบรมจากโรงเรียนการขนส่งของกรมการขนส่งทางบก หรือโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกรับรอง (ถ้ามี) *** ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับแต่วันที่ยื่นคำขอ *** การอบรมทดสอบเป็นไปตามที่ผู้ขอจองคิว หรือตามกำหนดนัดของเจ้าหน้าที่ หมายเหตุ 1.ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว 2. การชำระค่าธรรมเนียมต้องดำเนินการภายในเวลา 15.30 น. หากไม่สามารถชำระเงินได้ทันให้มาดำเนินการต่อในวันทำการถัดไป 3. ระยะเวลารอคอยเฉลี่ยระหว่างขั้นตอนและ / หรือระยะเวลาการติดต่อแผนกอื่นหรือสถานที่อื่นระหว่างขั้นตอนนับรวมไว้ในระยะเวลาดำเนินการรวม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1. กฎกระทรวง ฉบับที่ 52 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

2. กฎกระทรวง การขอและการออกใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถ พ.ศ. 2554

3. พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

4. ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการศึกษาอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถ พ.ศ. 2547

1.
การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
รายละเอียด: ผู้ขอยื่นเอกสาร/ตรวจสอบหลักฐานและคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ยื่นคำขอและจัดทำคำขอให้ผู้ยื่นคำขอลงนาม
ระยะเวลา: 10 นาที
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมการขนส่งทางบก
2.
การตรวจสอบ
ขั้นตอนย่อย: ตรวจสอบคุณสมบัติบุคคล/องค์กร
รายละเอียด: ทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย
ระยะเวลา: 20 นาที
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมการขนส่งทางบก
3.
การตรวจสอบ
ขั้นตอนย่อย: ตรวจสอบคุณสมบัติบุคคล/องค์กร
รายละเอียด: อบรม 1 ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 1 และ 2 อบรม 12 ชั่วโมง 2 ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 3 อบรม 3 ชั่วโมง 3 ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 4 อบรม 6 ชั่วโมง
ระยะเวลา: 12 ชั่วโมง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมการขนส่งทางบก
4.
การตรวจสอบ
ขั้นตอนย่อย: ตรวจสอบคุณสมบัติบุคคล/องค์กร
รายละเอียด: ทดสอบข้อเขียน
ระยะเวลา: 1 ชั่วโมง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมการขนส่งทางบก
5.
การตรวจสอบ
ขั้นตอนย่อย: ตรวจสอบคุณสมบัติบุคคล/องค์กร
รายละเอียด: ทดสอบขับรถ
ระยะเวลา: 30 นาที
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมการขนส่งทางบก
6.
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
รายละเอียด: รับชำระค่าธรรมเนียม/ออกใบเสร็จรับเงิน/จัดทำใบอนุญาต/จ่ายใบอนุญาต
ระยะเวลา: 10 นาที
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมการขนส่งทางบก

ไม่มีรายการใบอนุญาต

1.
ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
2.
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)

- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132

- www.pacc.go.th

3.
ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน กรมการขนส่งทางบก
โทรศัพท์ 1584
4.
กรมการขนส่งทางบก
สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1, 2, 3, 4, 5 หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ ที่อยู่ตาม Link : www.dlt.go.th
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : การขับขี่ และรถยนต์ ใบขับขี่